Integritetspolicy

Identitet: Abel Farfán
Adress: Bermejo, Tarija.
Telefon: +591 74531061
E-post: abelsotofarfan@gmail.com
Kontakt: Abel Soto
Domännamn: https://www.swpensionando.me/

Ändamål – för vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

I enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 informerar vi dig om att vi kommer att behandla de uppgifter som du lämnar för:

 • Hantera avtal om tjänster via plattformen samt motsvarande fakturering och leverans.
 • Regelbundet skicka meddelanden om tjänster, evenemang och nyheter i samband med Abel Farfáns verksamhet, på alla sätt (telefon, post eller e-post), om inte annat anges eller om användaren motsätter sig eller återkallar sitt samtycke.
 • För att skicka kommersiell och/eller marknadsföringsrelaterad information om den kontrakterade tjänstesektorn och mervärde för slutanvändare, om inte annat anges eller om användaren motsätter sig eller återkallar sitt samtycke.
 • För att uppfylla lagstadgade skyldigheter och för att kontrollera att avtalsförpliktelser uppfylls, inklusive bedrägeribekämpning.
 • Överföring av uppgifter till byråer och myndigheter, förutsatt att detta krävs enligt lagar och andra författningar.

Kategorier av uppgifter – Vilka uppgifter behandlar vi?

Med utgångspunkt i de ovan nämnda syftena hanterar Churkis SEO följande kategorier av uppgifter:

 • Identifiering av uppgifter
 • Metadata om elektronisk kommunikation
 • Uppgifter om kommersiell information. Om användaren lämnar uppgifter om tredje part förklarar han/hon att han/hon har deras samtycke och förbinder sig att vidarebefordra informationen i denna klausul, vilket befriar Abel Farfán från allt ansvar i detta avseende.
 • Abel Farfán kommer dock att kunna utföra kontroller för att verifiera detta faktum, genom att vidta motsvarande åtgärder för att säkerställa att de är aktsamma, i enlighet med bestämmelserna om dataskydd.

Legitimation – vad är legitimationen för behandlingen av dina uppgifter?

Behandlingen av uppgifter i syfte att skicka regelbundna bulletiner (nyhetsbrev) om tjänster, evenemang och nyheter som rör vår yrkesverksamhet bygger på den registrerades samtycke, som uttryckligen begärs för att genomföra sådan behandling, i enlighet med gällande bestämmelser.
Dessutom är det legitimt att behandla uppgifter om erbjudanden eller samarbeten om den användare som skickar sina uppgifter ger sitt samtycke, vilket han eller hon kan återkalla när som helst, även om detta kan påverka den eventuella smidiga kommunikationen och hindra de processer som han eller hon vill genomföra.
Slutligen kan uppgifterna användas för att uppfylla Abel Farfáns rättsliga skyldigheter.

Uppgiftslagringsperiod – Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Abel Farfán kommer att behålla användarnas personuppgifter endast under den tid som krävs för att genomföra de syften för vilka de samlades in, så länge som det inte återkallar de samtycken som beviljats. Därefter kommer den vid behov att hålla informationen blockerad under de lagstadgade perioderna.

Mottagare Till vem kommer dina uppgifter att lämnas ut?

Dina uppgifter kan komma att användas av de leverantörer som tillhandahåller tjänster till Abel Farfán, t.ex. webbhotell, marknadsföringsverktyg och innehållssystem eller andra yrkesverksamma, när sådan kommunikation krävs enligt lag eller för att utföra de avtalade tjänsterna.

Abel Farfán har undertecknat motsvarande avtal om uppdragsbehandling med var och en av de leverantörer som tillhandahåller tjänster till Abel Farfán, i syfte att garantera att dessa leverantörer behandlar dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

De kan också överföras till de statliga säkerhetsstyrkorna och kårerna i de fall då det finns en rättslig skyldighet.

Banker och finansinstitut, för insamling av tjänster.
Offentliga förvaltningar med behörighet inom verksamhetssektorerna, när detta fastställs i gällande bestämmelser.

Informationssäkerhet – Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda dina uppgifter?

För att skydda de olika typerna av uppgifter som anges i denna sekretesspolicy kommer den att genomföra nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, manipulering, spridning eller ändring av uppgifterna.

 • Kryptering av kommunikationen mellan användarens enhet och Abel Farfáns servrar.
 • Kryptering av informationen på Abel Farfáns egna servrar.
 • Andra åtgärder som förhindrar att tredje part får tillgång till användarens uppgifter.
 • I de fall där Abel Farfán har tjänsteleverantörer för underhållet av plattformen som ligger utanför EU har dessa internationella överföringar reglerats i enlighet med Abel Farfáns åtagande att skydda, integrera och säkra användarnas personuppgifter.

Rättigheter – Vilka är dina rättigheter när du lämnar dina uppgifter till oss och hur kan du utöva dem?

Du har rätt att få bekräftelse på om Abel Farfán behandlar personuppgifter om dig eller inte.
Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, att begära att de raderas, bland annat när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter kan du begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter, och i så fall kommer vi endast att behålla dem för att kunna göra anspråk på eller försvara oss mot anspråk.
Under vissa omständigheter och av skäl som har att göra med din speciella situation kan du invända mot behandlingen av dina uppgifter. Abel Farfán kommer att upphöra med behandlingen av uppgifterna, utom för tvingande legitima skäl eller för att utöva eller försvara eventuella anspråk.

Du kan också utöva rätten till dataportabilitet och när som helst återkalla de givna samtycken, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallas.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta abelsotofarfan@gmail.com.

Slutligen informerar vi dig om att du kan vända dig till den spanska dataskyddsmyndigheten och andra behöriga offentliga organ med eventuella krav som uppstår i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Ändring av sekretesspolicyn

Abel Farfán kan när som helst ändra denna sekretesspolicy, och de senaste versionerna kommer att publiceras på webbplatsen. Abel Farfán kommer under alla omständigheter att i förväg meddela de ändringar av denna policy som påverkar användarna så att de kan acceptera dem.

Om du vill kan du också läsa vår policy för cookies.